Skip to main content

De Veluwe, ons nationaal icoon

Samen voor een aaneengesloten, grenzeloze en robuuste Veluwe zonder limieten

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Het grootste nog bestaande droge natuurgebied van Noord-West Europa, de Veluwe, neemt een unieke plaats in binnen Nederland en verdient bijzondere aandacht.

De Veluwe, als grootste Natura-2000 gebied op Nederlandse zandgronden en een nationaal landschap van Europees belang, vormt het kloppende hart van de natuur in Nederland te midden van groeiende bevolkingsdruk. Als belangrijke groene tegenhanger en leverancier van schone lucht wordt het Veluwemassief steeds essentiëler voor de snel verstedelijkende Nederlandse samenleving.

Als kerngebied van het Nationaal Natuurnetwerk biedt de Veluwe een multifunctionele mix van natuur, landschap, wonen, werken, recreatie en toerisme. Het is opmerkelijk, dat zich in het dichtbevolkte Nederland een natuurgebied van deze omvang bevindt vergelijkbaar met de kwaliteit en omvang van andere grote natuurgebieden in Europa.

De unieke bos, stuifzand- en heidelandschappen, samen met de uitgestrektheid van de Veluwe, bieden een oase van rust te midden van de drukte. Dit trekt zowel mens als dier aan. Er zijn opvallende populaties van edelherten, damherten, wilde zwijnen en zelfs wolven. Maar ook van vliegend hert, wespendief, beekprik, nachtzwaluw, ijsvogel, kamsalamander en zwarte specht.

De Veluwe draagt aanzienlijk bij aan het woon-, werk- en leefklimaat in Gelderland en is een belangrijke trekpleister voor toeristen. Echter, de toenemende druk van bebouwing, infrastructuur, verkeer, landbouw, recreatie en toerisme bedreigen de unieke kenmerken van het gebied. Een integrale benadering is nodig om een aaneengesloten geheel van honderdduizend hectare te behouden en de bijzondere kwaliteiten te beschermen.

Momenteel wordt de Veluwe geconfronteerd met een versnipperde aanpak. Dit is niet voldoende voor behoud van het Veluws landschap met de toenemende ruimtelijke druk van menselijke activiteiten en het wisselende, vaak korte-termijngerichte lokaal, provinciaal en landelijk beleid. Dit heeft gevolgen voor rust, biodiversiteit, stilte, duisternis en de kwaliteit van de beleving.

Daarom rijst de vraag: „Wordt de Veluwse natuur wel adequaat beschermd te midden van deze uitdagingen?”

Het doel van de stichting

De Stichting Behoud Veluwsch Landschap zet zich in voor de bescherming van het unieke Veluwse landschap en de natuur met aandacht voor de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten. Ons doel is het vergroten van het natuurareaal en het versterken van de ecologische samenhang tussen natuur en gebieden met andere bestemmingen.

We willen de geleidelijke verkleining van het Veluwse natuurgebied tegen gaan. Bestaande en nieuwe verstorende activiteiten op het Veluwemassief en de directe omgeving worden zo veel mogelijk voorkomen. Dit alleen tenzij een zorgvuldige belangenafweging ten gunste van het totale natuurgebied plaatsvindt. Dit streven omvat ook de zoektocht naar een nieuwe nationale en internationale bijzondere status als strikt beschermd en waardevol gebied. Hierbij streven we naar versterkte planologische bescherming die verder reikt dan de huidige maatregelen.