Skip to main content

Missie en visie

Onze stichting is toegewijd aan de bescherming en ontwikkeling van de Veluwe als een nationaal aaneengesloten waardevol gebied. Als onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie streven we naar een harmonieuze balans tussen natuurbescherming en menselijk gebruik. Geïnspireerd door het unieke karakter van de Veluwe als het grootste Nationaal Landschap en Natura-2000 gebied op het Nederlandse vasteland, zetten we ons in voor een robuuste Veluwe met samenhangende grote arealen van natuurlandschappen, met als doel minder fragmentatie. In samenwerking met verschillende belanghebbenden streven we naar duurzaam beheer en behoud van dit kostbare stukje Nederland.

Voor een robuuster en meer aaneengesloten Veluwe!

Centraal in ons streven naar duurzame ontwikkeling, waarbij zowel ecologie als economie in evenwicht zijn, staat het behoud van hoogwaardige natuur op de Veluwe. We streven naar grootschalige natuurlijke processen met een duidelijke zonering van kerngebieden. In deze gebieden staan natuurwaarden voorop. We beschouwen onszelf als gasten van de Veluwse natuur, streven naar minimale verstoring door menselijke activiteiten en stimuleren duurzaam toerisme en natuurgerichte recreatie. We erkennen de maatschappelijke, economische en culturele waarden van ecosysteemdiensten zoals houtproductie, voedsel en groene recreatie, maar we zorgen ervoor dat deze geen onnodige druk uitoefenen of schade aanbrengen aan het natuurlijk kapitaal. Ons doel is het bevorderen van een model van co-existentie waarin ecologie en economie samengaan, zo, dat zowel de natuur als de gemeenschap op de Veluwe gedijt.

Daarnaast streven we naar een robuuster ecosysteem waarbij een juiste balans is gevonden tussen het beschermen en het beleefbaar maken van deze unieke natuur. Dit vraagt een integrale aanpak op regionale schaal en bevordert de dynamiek en veerkracht van natuurlijke processen, versterkt de biodiversiteit en wordt een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bewerkstelligd.

De actieve deelname van boeren, gemeenten, natuurorganisaties, ngo’s, landgoedeigenaren, provincie, brancheorganisaties, rijksoverheid en het bedrijfsleven hierin is cruciaal. Wanneer mensen een sterkere band hebben met de natuur en het landschap, groeit hun waardering en betrokkenheid, wat essentieel is voor effectieve bescherming.

De stichting zet zich in voor de introductie van een zoneringsmodel ruimtegebruik voor de gehele Veluwe. Wij laten ons inspireren door het zoneringsmodel Nationale Parken, opgenomen in het beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 en deze is geïnspireerd op en werkt met Unesco Man and Biosphere (MaB) zoneringsmodel.

Dit model beperkt zich niet alleen tot zonering van dagrecreatie. Het zoneringsmodel houdt rekening met de wisselwerking tussen de bodem, het watersysteem, de ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit en de verschillende gebruiksfuncties en opgaven (b.v. landbouw en stikstofopgaven).