Skip to main content

Behoud Veluwsch Landschap heeft vijf grote pijlers die haar doelstellingen richting moeten geven:

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Veluwe aaneen: De Veluwe is een nationaal icoon. Het Centraal Veluws Natuurgebied neemt een centrale plaats in en vormt de kern van het gebied. Maar versnippering door verstening, infrastructuur, landbouwgebieden, oefenterreinen, versnippering door terreineigenaren en door rasters, borden en hekken maken dat er een gebrek is aan eenheid. Wij willen samenwerken om dit versnipperde gebied meer aaneengesloten, robuust en grenzeloos te maken. De Veluwe zonder limieten met behoud en herstel van kernkwaliteiten zoals stilte, leegte en donkerte. We versterken het beeld van één Veluwe en doen ons best draagvlak te krijgen voor een gezamenlijke Veluwse emotie.
Duurzame bescherming: Binnen de ruimtelijke dynamiek met een groot aantal opgaven op en rond de Veluwe heeft het Centraal Veluws Natuurmassief de hoofdfunctie natuur. Daarnaast zijn er nog andere belangrijke maatschappelijke functies zoals, recreatie, bosbouw, drinkwaterwinning, landbouw en defensie, hetgeen inhoudt dat dit gebied meer is dan alleen een natuurgebied. De grote maatschappelijke betekenis van de Veluwe kan daarbij met een bijzondere status bekrachtigd worden die in ecologische zin duurzame bescherming en ontwikkeling waarborgt en een duurzame bijdrage levert aan de regionale economie, zonder het natuurlijk stamkapitaal aan te tasten. De nieuwe status moet sterk richtinggevend zijn in het beleidsinstrumentarium en aansturen op een integrale beleidsaanpak.
Weelderige verwildering: Ruimtelijke zonering kan een belangrijke rol spelen in de realisatie van robuuste en veerkrachtige ecosystemen en in het verbeteren van de basiskwaliteit van natuur in en buiten natuurkernen. De bescherming van de biodiversiteit (o.a. soorten) heeft baat bij grotere en samenhangende arealen van beschermd en strikt beschermde natuurgebieden en landschappen die met elkaar en hun omgeving verbonden zijn. Landgebruik moet passen binnen de draagkracht van het ecologische systeem en het herstel van het landschapsecologische systeem ondersteunen. Het denken op landschapsschaal en in zonering van het ruimtelijke gebruik staat voor ons daarom aan de basis van de nieuwe aanpak op en rond de Veluwe om de juiste balans te vinden tussen het beschermen en het beleefbaar maken van deze unieke natuur. Het benoemen van een aantal grote natuurkernen binnen het hart van de Veluwe, vormt de drijvende kracht voor meer dynamiek, waarbinnen het ongestoord laten verlopen van natuurlijke processen centraal staat in lijn met Europese Nationale Parken en zijn meer sectoraal op strikte natuurbescherming gericht. In een groter landschappelijk, cultuurhistorisch en ruimtelijk ensemble in de zones daaromheen is meer ruimte voor de mens en aandacht voor kwaliteit van landschap en cultuurhistorie.
Sterker Verbonden: Robuuste ecologische verbindingen op en rond het Veluwemassief. Er valt veel te verbeteren en meer nieuwe natuur te ontwikkelen. Dat kan op, maar vooral rond de Veluwe en moeten we willen integreren met de rest van natuur in Nederland en het buitenland. De Veluwe is al veel te lang een natuureiland, groot, maar een eiland niettemin. De natte randzones horen helemaal bij de Veluwe, hoe volgebouwd en rommelig ze hier en daar ook zijn. En de Veluwe is pas echt volwaardige natuur als het bos-heidegebied via de natte randzones is aangesloten op, onder meer, de Utrechtse Heuvelrug en de Oostvaardersplassen. Het verbinden van de Veluwe via goed functionerend natuurnetwerk naar IJsseldal, de Veluwerandmeren, de Nederrijn en de Gelderse Vallei maakt de Veluwe sterker verbonden met haar omgeving en meer veerkrachtig. De Veluwe als groene long van Gelderland en zelfs Nederland vormt daarmee de ruggengraat van NatuurNetwerk Nederland. Door het verder vastleggen en ontwikkelen van Veluweroutes naar andere natuurgebieden wordt versnippering voor verschillende soortgroepen verminderd en verbetert de ruimtelijke samenhang met het edelhert als gidssoort.
Natuurgericht beleven: Onze stichting wil zich sterk profileren als belangenbehartiger van de recreant die op de Veluwe wil genieten van natuur, landschap, rust, ruimte, leegte, openheid, stilte en/of donkerte met minder hekken, barrières en borden. Dit is een groeiende groep, waaronder veel wandelaars en fietsers. Deze groep deelt ons belang en moet een belangrijke rol gaan spelen voor de bescherming van het gebied. Het besef moet groeien dat de Veluwe als één geheel meer te bieden heeft aan mens en dier dan de som der delen en het beter is het gebied als één gebied aan bewoner en bezoeker te presenteren. Wij willen spreken voor de Veluwe als geheel.