Skip to main content

Organisatie & Werkwijze

Foto: Eric Hoogervorst

Wat wij doen

Stichting Behoud Veluwsch Landschap (SBVL) is een onafhankelijke regionale natuur- en milieuorganisatie. Zij zet zich in voor het beschermen en beheren van alles wat in de natuur, het milieu en het landschap op de Veluwe waardevol is. De stichting komt op voor de belangen van de natuurlijke, landschappelijke en maatschappelijke kernwaarden van Nederlands grootste natuurgebied op land: de Veluwe! Onder Veluwe wordt statutair verstaan:

  • het Centraal Veluws natuurgebied (CVN);
  • het Natura 2000 gebied Veluwe en de daaraan grenzende randgebieden (perifere zone)
  • het gebied binnen de begrenzing van één en twintig (21) Veluwse gemeenten en de contouren van het Nationaal Landschap Veluwe;
  • inclusief Gelders Natuurnetwerk, Groene ontwikkelzones, Robuuste verbindingszones;
  • de overgangsgebieden CVN naar Gelderse Vallei, Noordoostelijke IJsselvallei tot aan het Apeldoorns kanaal, Randmeerkust, Zuidelijke IJsselvallei en de Nederrijn uiterwaarden.

De stichting heeft het doel het bevorderen van een gecoördineerd beleid met betrekking tot bescherming en beheer van de Veluwe als één totaalgebied. De hoofddoelstelling is de bescherming van natuur- en landschap met behoud en ontwikkeling van kernkwaliteiten. Om dit doel te bereiken stimuleert de stichting een goed natuurbeheer en streven wij naar een goede afstemming tussen een duurzaam gebruik en een optimale bescherming. De stichting zet zich ook in als belangenbehartiger van de duurzame recreant, die op en rond de Veluwe wil kunnen genieten van de natuur, het landschap, de rust, de ruimte, de leegte, de stilte en donkerte. Dit is een grote groep, waaronder veel wandelaars en fietsers. Deze groep deelt ons belang en zou met ons een belangrijke rol moeten gaan spelen voor de bescherming van de Veluwe.

De Stichting is niet gebonden aan bestaande opvattingen en beleidsuitgangspunten. Wij laten ons inspireren door het unieke karakter van Nederlands grootste Natura-2000 gebied en Nationaal Landschap op land met een grote maatschappelijke betekenis van internationaal formaat.

De komende jaren wil de Stichting een deskundige en invloedrijke partij worden voor het behoud, beheer en bescherming van de Veluwe. Het beschermen van de Veluwe vindt plaats door vele partijen o.a. de terreinbeheerders, de overheden (politiek en ambtelijk), bedrijven en maatschappelijke organisaties. We stimuleren de samenwerking en beïnvloeden het beleid van de overheden met onze expertise. Waar mogelijk en zinvol verbindt de Stichting de belangen om gezamenlijk tot de beste oplossingen voor de Veluwe te komen. In onvermijdelijke situaties vindt men ons als verdediger van de ‘stemloze’ natuur.

Werkwijze

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door betrokkenheid bij visie- en planvorming, overleg, lobbyen en door het gezamenlijk opzetten van een netwerksamenwerking met andere ngo’s actief op en rond de regio Veluwe en daarbuiten. Met hen voeren we campagnes voor de bescherming van de Veluwe en als laatste middel juridische procedures.

We streven onze doelen na door actief en kritisch-constructief mee te denken met Provincie Gelderland, 21 Veluwse gemeenten, de Veluwealliantie, Natuur en Milieu Gelderland, terreinbeherende organisaties, initiatiefnemers, ondernemers, boeren, burgers en projectontwikkelaars in de in de scenario’s voor ruimtelijke ontwikkeling en milieuplannen en fungeren als onafhankelijk klankbord voor de gemeente en de ambtelijke diensten; door het beïnvloeden, beoordelen en begeleiden van het beleid van lokale, provinciale en nationale overheden, diensten en instellingen en het (kritisch)volgen van de uitvoering van het Veluwebeleid.

Natuur en Landschap

Bij het behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap dient gekeken te worden naar de natuur-landschappelijke (kern)waarden maar ook naar de cultuur-historische (kern)waarden. Samen maken zij het unieke landschap waarvoor het gebied de titel Nationaal Landschap Veluwe en Natura-2000 gebied Veluwe heeft verdiend en waarvoor het bestuur van SBVL zich wil inzetten. Basis is de specifieke kwaliteit van natuur en landschap en vervolgens een modus zoeken tussen enerzijds behoud en eventueel verbetering van deze kwaliteit en anderzijds het zoeken naar en het verwezenlijken van nieuwe (passende) economische ontwikkelingen en ecosysteemdiensten.

SBVL schakelt zich in of wordt ingeschakeld om haar visie en kennis te geven op dit gebied. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren met een aanvraag omgevingsvergunning voor een economische activiteit. Dan kan SBVL aanvullende voorstellen doen voor een juiste inpassing van de nieuwe economische activiteit. Door het publiekelijk maken van haar visie weet SBVL plannen bij te stellen. Er zijn organisaties, projectontwikkelaars en overheden die invloed hebben op het, al of niet, behoud van waarden bij beleidsvoornemens en SBVL tracht hierbij vanuit haar visie invloed uit te oefenen. Daarbij schuwt SBVL niet om in te spelen op omgevingsprocedures. Door het opstellen van visies in nota’s wil het bestuur van SBVL een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van hernieuwd Veluwebeleid.

Leefmilieu

Het steeds drukker worden (toeristisch) verkeer, toenemend vliegverkeer, toenemende verstedelijking en grootschalige recreatie conflicteert met de kwaliteit van de leefomgeving van bewoners en natuurgerichte recreanten. Dit heeft te maken met de relatief dichter wordende bevolking en in de zomer ook nog eens met grote stromen toeristen die gebruik maken van de Veluwe. Het is van groot belang dat de invloed van mensen op het leefmilieu via uitgekiend beleid in goede banen geleid wordt. SBVL heeft hiervoor specifieke en praktisch opgebouwde kennis vergaard die niet alleen achter een bureautafel geproduceerd wordt maar in het veld. Deze kennis tracht de stichting met bewoners, beleidsmakers en andere ngo’s te delen en daarvoor worden bijeenkomsten en overleggen georganiseerd.

Een adder zonnend op een autoweg

Een ander aspect van menselijke invloed op het leefmilieu is het ruimtelijk beslag op het gebied. Denk aan nieuwe noodzakelijke woningen, recreatieparken, mobiliteit- en bedrijfsuitbreidingen. SBVL onderzoekt of nieuwe ontwikkelingen nodig zijn op de plaats van aanvraag en, zo ja, of de nieuwe ontwikkelingen daadwerkelijk voldoen aan de ladder van duurzame ontwikkeling. Indien nodig treedt SBVL in overleg met de initiatiefnemer en/of betreffende gemeente. SBVL tracht verantwoordelijke overheden te stimuleren om daadwerkelijke stappen te ondernemen om natuur, landschap en leefmilieu zo in te richten dat beide problemen verminderd worden, dit door bij seminars en bijeenkomsten voor inrichtingsplannen haar kennis over te dragen.

Organisatie

Voor specifieke onderwerpen kan de SBVL , als aangesloten lid-organisatie, een beroep doen op advies en eventueel bijstand van de medewerkers van Natuur en Milieu Gelderland (NMG), voorheen bekend als Gelderse Natuur & Milieu Federatie (GNMF).

Het bestuur ontwikkelt de visie en zet de kaders uit en heeft tot taak SBVL te verankeren in het werkveld en bewaakt strategische doelen. We werken toe naar een kleine operationele kernorganisatie van professionele/betaalde krachten die zelfstandig werkt binnen de strategische kaders.

U kunt de statuten hier inzien.

Bestuurssamenstelling

Conform art 5 lid 1 van de statuten dient het bestuur uit ten minste 2 leden te bestaan.

Het bestuur bestaat uit 3 leden, te weten:

  • Bert Westland, voorzitter, tevens verslaglegging van de vergaderingen;
  • Marit Elders, secretaris;
  • Diederick Huizinga, penningmeester;

En een directeur, te weten:

  • Lennard Jasper, voormalig boswachter

Adviseurs

SBVL wil in de nabije toekomst beroep kunnen doen op aangewezen adviseurs. Deze zijn op dit moment niet aangewezen maar zullen in 2024 aangewezen worden.