Skip to main content

Projecten

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Landgoed Prinsenbosch

Op een weideperceel van 7 hectare op 350 meter van Natura 2000-gebied Veluwe, in de Groene Ontwikkelzone van het Gelders Natuurnetwerk en in ecologische verbindingszone de ‘Groene Valleilint’, worden 15 luxe villa’s ontwikkeld binnen het leefgebied van o.a. das, steenuil en kerkuil. Het leefgebied van verschillende soorten wordt daarmee in het voortbestaan bedreigd en de overgangszone (periferie) van de Veluwe naar de Gelderse Vallei verstedelijkt en versteent verder door. De gebiedsbescherming Natura 2000 Veluwe komt hiermee o.a. door toenemende stikstofdepositie verder onder druk.

Voormalig golfbaan Edda Huzid

Sinds de sluiting van deze golfbaan in 2018 liggen de activiteiten op dit terrein van 42 hectare stil en wordt deze voormalige golfbaan en naastgelegen partycentrum niet meer gebruikt. Het terrein staat al een tijdje te koop. De gebruiksmogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan zijn ruim. Met de bestemmingen ‘sport’ en ‘zware horeca’ ligt de bedreiging om de hoek dat een nieuwe eigenaar/initiatiefnemer een plan ontwikkelt dat vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied Veluwe niet passend zal zijn en het niveau van gebruik, zoals die er voorheen was verder continueert, terwijl de oude golfbaan inmiddels leefgebied is geworden van soorten als das, steenuil, ree en mogelijk andere (bijzondere) soorten. Met een goed plan kan hier middels nieuwe natuur de ecologische verbinding ’t Groene Valleilint tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug versterkt worden en als voorbeeld kan dienen voor een ‘perifere beschermingszone’ voor de Veluwe.

Huize de Parel en Binnentuin over God

Tot 2014 was de Nederlandsche Bank eigenaar van voormalig landgoed de Pauwenhof met een opleidingscentrum, vakantieplek en retraitehotel voor eigen personeel. Het landgoed van ruim 60 hectare binnen Natura 2000-gebied Veluwe is inmiddels gesplitst verkocht aan verschillende nieuwe eigenaren. De andere 10 hectare wordt gesplitst in Huize de Parel en Binnentuin over God. Huize de Parel is een nieuw zorginitiatief in en rond het voormalige landhuis. In het voormalig zwembad op het terrein liet een ondernemer tot in detail een bijbelse voorstelling nabouwen met de naam ‘Binnentuin over God’. Beide initiatiefnemers vroegen voor deze herontwikkeling een partiële herziening van het bestemmingsplan aan bij gemeente Barneveld. Wij volgen deze ruimtelijke herontwikkeling vanwege de kwetsbare ligging in Natura 2000. De toekomstige verschillende functies moet passend worden afgestemd op omliggend gebied.

Gortelseweg

De Gortelseweg/Vierhouterweg is een gemeentelijke autoweg dwars door de kernnatuur van de Noordelijke Veluwe. De weg verbindt in eerste lijn de dorpen Vierhouten en Gortel met elkaar en in tweede lijn de dorpen Epe, Emst, Vaassen en met Nunspeet, Elspeet en de A28. Gemeenten Nunspeet en Epe zijn wegbeheerder. Per jaar rijden er mogelijk meer dan een miljoen motorvoertuigen over deze bosweg, een erftoegangsweg van de laagste categorie. Het verkeer bestaat uit toeristisch (sluip)verkeer en woon-werk verkeer vanuit drie windrichtingen die de horeca van Vierhouten als belangrijke bestemming heeft, maar bestaat ook veelal uit doorgaand verkeer. De verkeersdruk blijkt de afgelopen jaren toe te nemen. Daarnaast verstoort het verkeer de rust en stilte in het grootste aangewezen stiltegebied van de Veluwe. De weg is 5 km lang, loopt door de gemeenten Epe en Nunspeet en door de gebieden van terreineigenaren Staatsbosbeheer en Kroondomein het Loo. Langs de weg liggen hectaren van met name habitatbossen (Natura 2000) die onder stevige invloed staan van de uitstoot van verkeer door uitlaatgassen (stikstofoxide).

Goedkamp terrein

Goedkamp (9,5 hectare) is een voormalig recreatieterrein nabij Garderen waar de eigenaar en initiatiefnemer woningbouw en een hotel wil realiseren. Met het verdwijnen van de recreatiebestemming komt er ruimte voor het realiseren van enerzijds negen villa’s op deze locatie en anderzijds uitbreiding van het horecabedrijf Hoeve Oud Milligen aan de Apeldoornsestraat 78-80 te Garderen. Beide ontwikkelingen zijn in planologische zin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de inrichting van het terrein is in 2010 vergunning verleend voor het realiseren van verblijfsrecreatie. Het plan voor verblijfsrecreatie is niet gerealiseerd. Gemeente Barneveld heeft op 6 oktober 2021 het bestemmingsplan Oud Milligenseweg-Apeldoornsestraat vastgesteld. Dit plan voorziet in de transformatie van voormalig recreatieterrein naar negen woningen op het weideperceel. Het bosdeel wordt teruggegeven aan de natuur. Het betreft een pilot binnen het zogenaamde ‘functieveranderingsbeleid’.

Het nieuwe plan betekent volgens initiatiefnemer en Gemeente Barneveld  een extensivering van het gebruik, omdat het noordelijk deel van het plangebied bestemd is voor natuur. Maar door in het zuidelijk deel van het terrein te bouwen verliest dit deel van de Veluwe de mogelijkheid tot het her ontwikkelen van een corridor voor groot wild en gaat bovengenoemde extensivering niet op. Deze woningbouw zorgt mogelijk ook voor een significant negatief effect op het naastliggende Natura 2000 gebied Veluwe.

Beeldentuin

De Beeldentuin nabij Garderen is een showroomdorp/winkel met tuinbeelden en een groot assortiment voor huis en tuin met daarbij een lunchroom en een evenemententerrein met ’t Veluws zandsculpturenfestijn. Deze voorziening voor dagrecreatie, horeca en detailhandel ligt op het Centraal Veluws natuurmassief tegen en zelfs deels in Natura 2000 gebied Veluwe. Eigenaar en initiatiefnemer van het terrein wil het bezoekersaantal laten doorgroeien van 130.000 naar 200.000 bezoekers per jaar en het bedrijf uitbreiden, deels binnen Natura 2000 gebied. Mogelijk ontstaat door deze plannen een negatief significant effect op het omliggende gebied en zijn er natuurvergunningen nodig voor soorten- en gebiedsbescherming. Naast het terrein ligt een ecopassage voor grootwild tussen Boeschoten en Wilde Kamp die van belang is. De beoogde toename van bezoekers past niet vanzelfsprekend bij het recreatiezoneringsbeleid voor de Veluwe. De massaliteit van de bezoekersaantallen en het type evenement zouden beter afgestemd kunnen worden met de doelen van het omliggende gebied. Middels participatie proberen wij het plan bij te stellen.

Landgoed Nieuwe Veluwe

Landgoed Nieuwe Veluwe is de nieuwe naam voor het grootste terreindeel van voormalig Landgoed de Pauwenhof nabij Voorthuizen. Initiatiefnemer heeft in 2015 als particulier 47 hectare van dit voormalige landgoed in Natura-2000 gebied gekocht. De ontwikkelingen die hiermee samenhangen betreffen onder andere het realiseren van een natuurwoning, het saneren van een bestaand erf (schuren met asbest en saneren van een vuilstort), het saneren van een woning en recreatiewoning, het verwijderen van de bestaande asfaltweg, het omvormen van landbouwgrond naar natuur en het kwalitatief verbeteren van de bestaande natuur door productiebos om te vormen naar natuurbos. Om deze verbetering van de bestaande natuur en het opwaarderen van kernkwaliteiten in samenhang te brengen met de bouw van een nieuwe natuurwoning adviseert Stichting Behoud Veluwsch Landschap de initiatiefnemer om tot goede ruimtelijke ordening te komen.

Herinrichting N303 Putten-Voorthuizen

De N303 is een provinciale gebiedsontsluitingsweg tussen de dorpskernen van Voorthuizen en Putten op de zoom van de Veluwe en de Gelderse Vallei. De weg ligt in een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied en snijdt voor een paar kilometer dwars de (robuuste) ecologische verbindingszone Veluwe-Heuvelrug. Op de N303 mag nu 80 kilometer per uur worden gereden, wat relatief hard is voor deze smalle weg met veel uitritten en waar de bomen erg dicht langs de weg staan. Dagelijks rijden er een kleine 11.000 motorvoertuigen over de weg. Kortom, de N303 tussen Voorthuizen en Putten is nu niet goed ingericht om het auto- en vrachtverkeer op een goede en veilige wijze door te laten stromen. Daarnaast ligt langs de N303 aan één kant van de weg een smal fietspad waar fietsers in twee rijrichtingen fietsen en regelmatig met elkaar in conflict komen. Tevens is er op dit moment geen veilige duurzaam oversteekmogelijkheid voor groot- en kleinwild en daarmee versnippert deze weg de natuur.

Stichting Behoud Veluwsch Landschap neemt deel aan het participatieproces door zitting te nemen in de zogenaamde klankbordgroep en in de werkgroep landschap-natuur-cultuurhistorie. In beginsel als hoofddoelstelling ter compensatie van de weg- en fietspadverbreding, de aanleg van een duurzame (gelijkvloerse) wildpassage voor grootwild en andere soortgroepen met daarbij faunavoorzieningen voor onder en boven de weg langs.

Verkeer- en Vervoersplan Wissel

Wissel is een buurtschap gelegen in de gemeente Epe tegen Landgoed Tongeren en het Wissels Veen op de rand van het centraal Veluws natuurmassief en de overgang naar het IJsseldal. Afgelopen twee jaar is er samen met inwoners, ondernemers en Vereniging Wissels Belang nagedacht over de verkeerssituatie in Wissel en omstreken. In dit buitengebied staan woningen, boerenbedrijven en vakantieparken. In het toeristenseizoen neemt de verkeersdrukte toe, en dit geeft inwoners een onveilig gevoel en zet de leefbaarheid onder druk. Vereniging Wissels Belang heeft daarom bij gemeente Epe aan de bel getrokken en gezamenlijk zijn gesprekken gevoerd om de bestaande situatie te verbeteren”. In samenspraak met bewoners en belanghebbenden is een concept-rapport opgesteld. In juli 2022 is het conceptplan vastgesteld door het college. Het plan is op een aantal onderdelen aangepast en aangevuld. Onlangs is het plan definitief vastgesteld.

Stichting Behoud Veluwsch Landschap voert verschillende gesprekken waaronder met Vereniging Wissels Belang, Gemeente Epe, Landgoed Tongeren, bewoners en bedrijven en haar zienswijze op de situatie ingebracht. Wij zetten vooral in op het creëren van bewustwording van de nut en noodzaak en de positieve effecten van het afsluiten van zandwegen voor motorvoertuigen en het afwaarderen van doorgaand verkeer in grote aantallen verkeersbewegingen door Natura-2000 gebied Veluwe. Hiermee ontstaan goede kansen voor recreatiezonering en bezoekersmanagement. Tevens hebben we het belang voor het behoud van zandwegen geduid door ze niet zomaar te verharden.

Radio Kootwijk Hoog Buurlo Assel

Er is sprake van een toename van gebruik van wegen door gemotoriseerd verkeer dat diep het Natura 2000-gebied penetreert als gevolg van ontwikkelde evenementen en activiteiten in het gebied. De activiteiten zijn, zowel commercieel van aard, als gericht op (dag)recreatie. Stichting Behoud Veluwsch Landschap onderzoekt de mogelijkheden om (commerciële) activiteiten, onnodig recreatieverkeer en woon-werkverkeer, conform de uitgangspunten van recreatiezoneringsplan Veluwe te beperken tot de randen van het gebied.

Stichting Behoud Veluwsch Landschap doet dit door gesprekken te voeren met grondeigenaren, commerciële bedrijven, gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland.

Afwaardering zandwegen gemeenten Barneveld & Putten

Vanuit het project Recreatiezonering Veluwe heeft Staatsbosbeheer de wens uitgesproken om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om onverharde wegen af te waarderen, om verstoring van de kwetsbare natuur te beperken. De gemeente Barneveld en Putten vinden het versterken van de natuur belangrijk, maar willen ook de bereikbaarheid en leefbaarheid voor bewoners en andere belanghebbenden in het gebied waarborgen. De kerngroep (bestaande uit: Gemeente Putten, Gemeente Barneveld, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland en BonoTraffics) vraagt Stichting Behoud Veluwsch Landschap  als belanghebbende partij hoe zij aankijkt tegen het al dan niet afwaarderen van zandwegen in het onderzoeksgebied in relatie tot het versterken van de natuur.

Projecten onder de aandacht

Projecten onder de aandacht:

Project 12: Ontwikkeling windpark Horst & Telgt

Project 13: Sloop en nieuwbouw woonhuis landgoed El Rancho Epe

Project 14: Herontwikkeling recreatiepark Buitenplaats Beekhuizen

Project 15: Exploitatie gebouwencomplex Radio Kootwijk

Project 16: Exploitatie motorcrossterrein Volgas Ermelo

Project 17: Bouwen van een nieuw hotel Schaveren te Emst